Via Anime Insider: Hanami Perspectives (March 2008)

Several creators (Ko Matsuo, Naoyoshi Shiotani, Tatsuya Oe, Asae Onishi, Hiroyuki Morita, Naoto Yamazaki, Fuminori Kizaki, Taka Kato, Toshiyuki Yasuda, Manabu Ono) share their thoughts on cherry blossom viewings.

Continue reading